Prawnik ds. rozwodu w Warszawie

Źródło: https://adwokatdrejewicz.pl/

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie musi sprostać wielu wyzwaniom. Często pytanie o przyczyny rozwodu i ewentualne zawinienie męża lub żony splata się z kwestiami majątkowymi. W takim wypadku spór o cenną nieruchomość lub nabywane w latach prosperity byłych małżonków papiery wartościowe może trwać latami. Zadaniem prawnika staje się wtedy przemyślane zakończenie konfliktu bez uszczerbku dla mocodawcy, który może ruszyć do przodu i tworzyć swój świat na nowo.

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie i wymogi profesjonalizmu

Specjalizujący się w rozwodach prawnik prowadzący kancelarię w Warszawie udziela pomocy prawnej w kluczowych obszarach życia człowieka. Przykładowo, gdy zapada wyrok sądu pierwszej instancji, kończący trwający nieraz latami proces erozji więzi rodzinnych, szczególną rolę odgrywa wyjaśnienie treści tego orzeczenia. Chodzi tu o przystępne wskazanie, co wynika z decyzji sądu i jakie są konsekwencje jej ewentualnego uprawomocnienia się. Są to kwestie merytoryczne, wymagające nieraz dłuższej rozmowy podczas kilku spotkań. Konieczne jest zatem poświęcenie czasu na dialog prowadzony w bezpiecznej, wolnej od niepożądanej ciekawości, atmosferze kancelarii. Dzięki temu rośnie prawdopodobieństwo, że mimo trudnych emocji związanych z wielkimi zmianami życiowymi wywołanymi rozwodem klient podejmie decyzje o apelowaniu w sposób rozważny, świadomy, z uwagą na swój najlepiej pojęty interes. W ten sposób adwokat znacząco przyczyni się do poprawy jego sytuacji, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej.

Należyta staranność

W razie porażki przed sądem pierwszej instancji adwokat bez zwłoki zawiadamia klienta o treści wyroku, informując go zarazem o procedurze odwoławczej, w tym rozpoczęciu biegu terminu na złożenie wniosku o sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku, tradycyjnie zwanego zapowiedzią apelacji. Podstawowe znaczenie dla dalszych działań ma podjęcie przez mocodawcę decyzji o apelacji. Sporym ułatwieniem, gwarantującym klientowi ochronę jego praw procesowych, jest spoczywający na profesjonalnym pełnomocniku obowiązek sprawdzenia wyroku. Zaniechanie tej czynności stanowi naruszenie obowiązków zawodowych adwokata rozwodzącej się strony. Brak należytej staranności prawnika, powodujący niekorzystne dla klienta skutki prawne lub materialne uzasadnia odpowiedzialność dyscyplinarną (orz. Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z 19 IX 1970 r., WKD 66/70).