Pisanie prac magisterskich – poradnik. Jak napisać rozdział metodologiczny pracy magisterskiej

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej

Pisanie prac magisterskich wymaga od studentów nie lada przygotowania, wiąże się to zarówno z zebraniem materiałów do pracy, jak i rozważnym wybraniem samego tematu. W dalszej kolejności należy przygotować poszczególne rozdziały. Oczywiście istnieje schemat, jakie elementy powinny znaleźć się w pracy, lecz zazwyczaj największy problem studenci mają z częścią metodologiczną, która zostanie omówiona w niniejszym artykule.

Metodologia jest dziedziną nauki, która zajmuje się metodami i technikami prowadzenia badań naukowych.

Rozdział metodologiczny stanowi zatem swego rodzaju wstęp, wprowadzenie do części badawczej pracy magisterskiej. W jego strukturze możemy wyróżnić następujące części:

Przedmiot badania – jest tym, co badacz chce zbadać za pomocą procesu badawczego. Przedmiotem tym mogą być: podmioty, instytucje, rzeczy. Zależy to głównie od tematu pracy magisterskiej. To on wskaże nam przedmiot badania.

Cel badania – pozornie wydaje się najtrudniejszy do opisania, jednakże, jeżeli zadamy właściwe pytanie otrzymamy cel badania. Pytanie to „po co prowadzę swoje badanie?” lub „co chcę udowodnić poprzez jego przeprowadzenie” da nam odpowiedź i pozwoli sfomułować cel. Można wyróżnić trzy rodzaje celów t.j.

  • poznawcze;

  • teoretyczne;

  • praktyczne.

Problemy badawcze – stanowią zbiór pytań, na które szukamy odpowiedzi prowadząc badanie.

Przykład:

Temat pracy: Prawne konsekwencje przedłużania życia ludzkiego

Problem badawczy nr 1: Jakie są konsekwencje prawne grożą za przedłużanie życia poprzez zastosowanie uporczywej terapii?

Problem badawczy nr 2: Czy w Polsce dozwolona jest eutanazja pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii?

Hipotezy badawcze – hipoteza stanowi przypuszczenie, zwykle wyrażana jest poprzez stawianie twierdzeń i ma ona na celu odpowiedzieć na pytania sformułowane jako problem badawczy.

Metody, techniki i narzędzia badawcze – są to elementy, które mają za zadanie pomóc w rozwiązaniu problemu badawczego. Mogą nimi być np. wywiad, ankieta, sondaż, analiza.

Organizacja badań – sposób w jaki badanie zostało przeprowadzone, w jakim miejscu lub dla jakiej społeczności.

Każdy z elementów wskazanych powyżej musi znaleźć się w rozdziale metodologicznym. Należy również pamiętać, że dopiero po zakończeniu przeprowadzonego badania można przystąpić do pisania rozdziału metodologicznego. Wszystkie informacje, które zostały uzyskane w badaniu posłużą do stworzenia rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej.

Pisanie prac magisterskich: najczęściej popełniane błędy podczas pisania rozdziału metodologicznego

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia rozdziału metodologicznego jest brak spójności pomiędzy częścią badawczą a częścią teoretyczną. Badania w pracy magisterskiej mają za zadanie dopełnienia pracy, uszczegółowienia informacji lub wskazania opinii. Dlatego zawsze należy mieć na uwadze, co chcemy przekazać badaniem oraz w jaki sposób wpływa ono na ogólny zarys pracy. Te zagadnienia powinny znaleźć odzwierciedlenie w metodologii.

Pisanie prac magisterskich może też wiązać się z innymi błędami. Kolejnym błędem jest niezgodność badania z metodologią. Do najczęściej spotykanych należą:

  • niezrozumienie celu badania;

  • błędnie postawione hipotezy;

  • brak problemu badawczego;

  • nieprawidłowy dobór metod badawczych, które są nieadekwatne do przeprowadzonego badania lub jego treści;

  • brak rozbudowanych treści;

  • plagiat.

Pisanie prac magisterskich wymaga zatem zachowania odpowiednich zasad i uważania, aby nie popełnić błędów. Wszystkie wymienione powyżej błędy mają wpływ na ocenę pracy magisterskiej. Warto więc zgłosić się do promotora lub sięgnąć do literatury w razie jakichkolwiek wątpliwości. Dzięki temu można uniknąć licznych poprawek pracy.

Godne uwagi są też poradniki dostępne w Internecie. Należy mieć na uwadze, skąd się je pobiera. Warto wybrać fachowe źródła, jak strony uczelni czy serwisów zajmujących się doradztwem metodycznym i pomocą w pisaniu prac. Niektóre z nich oferują wyczerpującą wiedzę. Godne polecenia są materiały publikowane przez serwis internetowy Cyber-promotor.pl. na uwagę zasługuje fakt, że poradniki są opracowywane przez pracowników naukowych i metodologów pracujących na co dzień ze studentami, którzy doskonale zdają sobie sprawę z problemów studentów, a jednocześnie mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Poradniki są dostępne bezpłatnie.